Γενικοί Τυπικοί Όροι και Προϋποθέσεις

1. Πεδίο εφαρμογής
1. Οι γενικοί όροι και προϋποθέσεις (εφεξής “GTC”), στην έκδοση κατά τη στιγμή της παραγγελίας σας, ισχύουν για όλες τις παραδόσεις αγαθών και υπηρεσιών της κοινότητας κληρονόμων της Sabaliotis (εφεξής “EC”), Am Volkspark 53 , 10715 Βερολίνο, Γερμανία.
2. Οι αγοραστές αγαθών ή / και υπηρεσιών (εφεξής “πελάτης”) μπορεί να είναι φυσικά πρόσωπα ή / και επιχειρηματίες (οι επιχειρηματίες ορίζονται ως νομικά πρόσωπα με σκοπό την πραγματοποίηση κέρδους, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου ή ειδικά κεφάλαια δημοσίου δικαίου).
3. Οι όροι και οι προϋποθέσεις ισχύουν για όλες τις παραγγελίες που πραγματοποιούνται στο διαδίκτυο μεταξύ της EG και του πελάτη, άλλοι όροι ή / και βοηθητικές συμφωνίες γίνονται μέρος της σύμβασης, μόνο εάν και τα εκάστοτε μέρη συμφωνήσουν γραπτώς.
2. Αντικείμενο της σύμβασης
Το αντικείμενο της σύμβασης είναι η πώληση έργων τέχνης ή άλλων αντικειμένων που προσφέρονται προς πώληση, όπως καρτ-ποστάλ, έντυπα, βιβλία κ.λπ. και η σχετική παράδοση.
3. Σύναψη σύμβασης
1. Η παρουσίαση των έργων τέχνης και άλλων προσφορών σε αυτόν τον ιστότοπο δεν αποτελεί ακόμη νομικά δεσμευτική προσφορά. Στην περίπτωση ηλεκτρονικών παραγγελιών μέσω email στο office@sabaliotis.com, η ΕΚ επιβεβαιώνει την παραλαβή παραγγελιών και στη συνέχεια υποβάλλει προσφορά ή σχέδιο σύμβασης. Η επιβεβαίωση παραλαβής μέσω email δεν αποτελεί ακόμη αποδοχή της παραγγελίας.
2. Η προσφορά γίνεται μέσω e-mail, συνήθως εντός 24 ωρών, αλλά το αργότερο τρεις εργάσιμες ημέρες. Μετά τη λήξη της περιόδου αποδοχής πέντε εργάσιμων ημερών, η προσφορά θεωρείται ότι απορρίφθηκε, εάν η προσφορά δεν έγινε αποδεκτή με άλλη μορφή, π.χ. πληρώνοντας την τιμή αγοράς ή την πρώτη δόση. Οι προθεσμίες παράδοσης αγορασμένων έργων τέχνης κ.λπ. των εμπορευμάτων εξαρτώνται από τον τόπο παράδοσης και τον τύπο παράδοσης.
3. Κατά τη διάρκεια της περιόδου προσφοράς, η ΕΚ παραμένει δεσμευμένη από την προσφορά της έναντι του πελάτη.
4. Οι περιγραφές προϊόντων και άλλες πληροφορίες όπως οι διαστάσεις του έργου και οι φωτογραφίες του δεν είναι δεσμευτικές. Ελαφρές αποκλίσεις από τέτοιες πληροφορίες που περιγράφουν το προϊόν δεν αποκλείονται ρητά και δεν επηρεάζουν την εκπλήρωση των συμβάσεων, υπό την προϋπόθεση ότι αυτές είναι εύλογες για τον πελάτη.
5. Η γλώσσες αλληλογραφίας είναι γερμανική ή αγγλική, η γλώσσα της σύμβασης είναι η γερμανική.
4. Επιλογή συμβατικού συνεργάτη και άμεσης επαφής
1. Η σύμβαση συνάπτεται απευθείας μεταξύ της ΕΚ και του πελάτη.
2. Ο πελάτης μπορεί να βρει τον αριθμό τηλεφώνου και τη διεύθυνση e-mail στην επιβεβαίωση ή να προσφέρει e-mail και στα έγγραφα της σύμβασης.
5. Τιμές, ταχυδρομικά τέλη και συσκευασία
1. Όταν οι τιμές σε αυτήν τη σελίδα και στην προσφορά μέσω e-mail περιλαμβάνουν τον νόμιμο φόρο προστιθέμενης αξίας, αυτό εμφανίζεται ξεχωριστά στην προσφορά και στο τιμολόγιο. Κατ ‘αρχήν, τα προϊόντα υπόκεινται στον κανονισμό για τις μικρές επιχειρήσεις σύμφωνα με το § 19. Άλλα έξοδα εμφανίζονται πάντα ξεχωριστά στην προσφορά και στο ανάλογο τιμολόγιο. Το κόστος συσκευασίας συμπεριλαμβάνεται στην τιμή πώλησης.
2. Ισχύουν οι τιμές κατά τη χρονική στιγμή της παραγγελίας.
3.Εκτός και άν ρητά συμφωνηθεί διαφορετικά, ο πελάτης επιβαρύνεται με τα έξοδα αποστολής κατά την αγορά, για την αποστολή ή παράδοση των έργων τέχνης από την ΕΚ στον πελάτη. Τούτα αναφέρονται ξεχωριστά στην προσφορά.
4.Για την επιστροφή ή τη παραλαβή του έργου τέχνης ή παραγγελθέντων αγαθών, ο πελάτης υποχρεούται να χρησιμοποιήσει την αρχική ή ισοδύναμη συσκευασία και όπως το συσκευάσει κατάλληλα. Ο πελάτης επιβαρύνεται με τα έξοδα αποστολής για τη μεταφορά κατά την επιστροφή.
6. Πληρωμή
1. Έργα τέχνης και άλλα προϊόντα μπορούν να αγοραστούν μέσω PayPal ή προπληρωμής.
2. Η ΕΚ εκδίδει το τιμολόγιο τη παροχής της υπηρεσιών ή συγχρόνως με την παράδοση των παραγγελθέντων έργων τέχνης / αγαθών. Το τιμολόγιο στέλνεται στον πελάτη μέσω email.
7. Διανομή
1. Τα έργα τέχνης και άλλα προϊόντα είναι συνήθως έτοιμα για αποστολή εντός πέντε έως δέκα ημερών, εκτός εάν αυτό δηλώνεται διαφορετικά ρητά στον ιστότοπο στο εδάφιο “Περισσότερες πληροφορίες” της προσφοράς.
2. Εάν ο πελάτης πληρώσει εκ των προτέρων, το αντικείμενο θα σταλεί, όταν η πληρωμή έχει ληφθεί στον λογαριασμό ΕΚ.
3. Ο κίνδυνοι τυχαίας απώλειας και τυχαίας φθοράς είναι ο εξής: – για τους καταναλωτές κατά την παράδοση στον πελάτη. – Στην περίπτωση επιχειρηματιών, μόλις τα αγαθά παραδοθούν από την ΕΚ στον συγκεκριμένο συνεργάτη της εταιρίας.
8. Διατήρηση του τίτλου
1. Καταναλωτές: Τα έργα τέχνης και άλλα αγαθά παραμένουν ιδιοκτησία της ΕΚ έως ότου εξοφληθεί πλήρως το ποσό του τιμολογίου.
2. Επιχειρηματίας: Το έργο τέχνης παραμένει ιδιοκτησία της ΕΚ έως ότου διευθετηθούν όλες οι εκκρεμείς αξιώσεις της ΕΚ από την επιχειρηματική σχέση με τον πελάτη. Οι δυνατότητες ασφάλισης μεταβιβάζονται σε τρίτους.
9. Δικαίωμα διατήρησης / συμψηφισμού
1. Ο πελάτης δικαιούται να αντισταθμίσει μόνο εάν οι ανταγωγές του έχουν τεκμηριωθεί νόμιμα ή δεν αμφισβητούνται ή αναγνωρίζονται από την ΕΚ. Επιπλέον, ο πελάτης έχει δικαίωμα διατήρησης μόνο εάν και στο βαθμό που μια ανταγωγή από τον πελάτη βασίζεται στην ίδια συμβατική σχέση.
2. Εάν ο πελάτης καθυστερεί τις υποχρεώσεις πληρωμής του έναντι της ΕΚ, όλες οι υπάρχουσες αξιώσεις του χάνονται αυτομάτως.
10. Ανάκληση – δυνατότητα ακύρωσης σύμβασης καταναλωτή
1. Δικαίωμα ανάκλησης
Ο πελάτης μπορεί να ανακαλέσει τη δήλωση σύμβασης εντός 14 ημερών χωρίς να αιτιολογήσει γραπτώς (επιστολή και email) ή – εάν στον πελάτη δοθεί το αντικείμενο μετά από την συμφωνηθήσα ημερομηνία- επίσης με την αποστολή του. Η περίοδος αρχίζει μετά την παραλαβή αυτής της εντολής υπό μορφή κειμένου, αλλά όχι πριν από την παραλαβή των εμπορευμάτων από τον παραλήπτη (στην περίπτωση επαναλαμβανόμενων παραδόσεων παρόμοιων αγαθών, όχι πριν από την παραλαβή της πρώτης μερικής παράδοσης) και επίσης όχι πριν από την ολοκλήρωση της υποχρέωσης πληροφόρησης σύμφωνα με το άρθρο 246 § 2 σε συνδυασμό με § 1 παράγραφο 1 και 2 EGBGB, καθώς και τις υποχρεώσεις μας σύμφωνα με το άρθρο 312g παράγραφος 1 πρόταση 1 BGB σε σχέση με το άρθρο 246 § 3 EGBGB. Η έγκαιρη αποστολή της ακύρωσης ή των αγαθών αρκεί για την εκπλήρωση της προθεσμίας ακύρωσης.
2. Η ανάκληση πρέπει να σταλεί στη διεύθυνση:
Sabaliotis
Am Volkspark 53
10715 Βερολίνο
Γερμανία
Email: office@sabaliotis.com
3. Συνέπειες της ανάκλησης: Σε περίπτωση αποτελεσματικής ανάκλησης, οι υπηρεσίες που έλαβαν τα εκατέρωθεν μέρη πρέπει να επιστραφούν. Εάν ο αγοραστής δεν μπορεί να επιστρέψει τις υπηρεσίες που έλαβε από την ΕΚ εν όλω ή εν μέρει, ή μόνο σε επιδεινωμένη κατάσταση, ο αγοραστής θα πληρώσει, εάν είναι απαραίτητο, αποζημίωση στην ΕΚ. Αυτό δεν ισχύει για την παράδοση αντικειμένων εάν η υποβάθμιση του αντικειμένου οφείλεται αποκλειστικά στην επιθεώρησή του – όπως θα ήταν δυνατό για τον πελάτη, για παράδειγμα, σε ένα κατάστημα. Επιπλέον, ο πελάτης μπορεί να αποφύγει την υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για την υποβάθμιση που προκαλείται από την προβλεπόμενη χρήση του αντικειμένου, μη χρησιμοποιώντας τα αγαθά σαν να ήταν ιδιοκτησία του και παραλείποντας όλα όσα θα μπορούσαν να επηρεάσουν την αξία τους. Τα εμπορεύματα που μπορούν να σταλούν με ταχυδρομικό δέμα πρέπει να επιστραφούν με αποδεικτικά ταχυδρομικά τέλη με ευθύνη και έξοδα του πελάτη. Οι υποχρεώσεις αποζημίωσης πρέπει να εκπληρωθούν εντός 30 ημερών. Για τον πελάτη, η περίοδος ξεκινά με την αποστολή της δήλωσης ανάκλησης ή των αγαθών, για την ΕΚ με την παραλαβή τους.
4. Ειδικές σημειώσεις:
Στην περίπτωση μιας παροχής υπηρεσίας, το δικαίωμα υπαναχώρησης του πελάτη λήγει πρόωρα, εάν το συμβόλαιο έχει εκπληρωθεί πλήρως και από τα δύο μέρη κατόπιν ρητού αιτήματος του καταναλωτή, προτού ο καταναλωτής ασκήσει το δικαίωμα υπαναχώρησης.
Αποκλεισμός ανάκλησης Σύμφωνα με την Ενότητα 312δ Παράγραφος 4 Αρ. 1 BGB, το δικαίωμα ανάκλησης δεν ισχύει για συμβάσεις πωλήσεων εξ αποστάσεως – για την παράδοση αγαθών που κατασκευάζονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές του πελάτη ή που είναι σαφώς προσαρμοσμένες σε προσωπικές ανάγκες ή που δεν είναι κατάλληλο για επιστροφή λόγω της φύσης τους. – Λήξη ανάκλησης –
11. Περιορισμοί ευθύνης της ΕΚ
1. Η ΕΚ έχει απεριόριστη ευθύνη στο βαθμό που η αιτία της ζημίας βασίζεται σε εκ προθέσεως ή κατάφωρη αμελή παράβαση καθηκόντων από την ΕΚ ή από αντιπρόσωπο ή εκπρόσωπο της ΕΚ.
2. Η ΕΚ είναι επίσης υπεύθυνη για την ελαφρώς αμελή παράβαση βασικών υποχρεώσεων, η παράβαση της οποίας θέτει σε κίνδυνο την επίτευξη του σκοπού της σύμβασης ή για την
παράβαση υποχρεώσεων, η εκπλήρωση των οποίων καθιστά δυνατή την ορθή εκτέλεση της σύμβασης και με βάση τους όρους της σμβασης που βασίζεται τελικά ο πελάτης. Ωστόσο, η ΕΚ ευθύνεται μόνο για προβλεπόμενη, τυπική ζημία. Η ΕΚ δεν φέρει καμία ευθύνη για την ελαφρώς αμελή παράβαση υποχρεώσεων εκτός από αυτές που αναφέρονται στις προηγούμενες προτάσεις.
3. Οι παραπάνω περιορισμοί ευθύνης δεν ισχύουν σε περίπτωση τραυματισμού ζωής, σώματος και υγείας, για ελάττωμα μετά την ανάληψη εγγύησης για την ποιότητα του προϊόντος και για κρυμμένα ελαττώματα. Η ευθύνη βάσει του νόμου περί ευθύνης προϊόντος παραμένει ανεπηρέαστη.
4. Στο βαθμό που η ευθύνη της ΕΚ αποκλείεται ή περιορίζεται, αυτό ισχύει επίσης για την προσωπική ευθύνη εκπροσώπων και εκπροσώπων της.
12. Αποθήκευση του κειμένου της σύμβασης
Η EC αποθηκεύει το κείμενο της σύμβασης και στέλνει στον πελάτη τα δεδομένα παραγγελίας, συμπεριλαμβανομένου του συνδέσμου με τους όρους και τις προϋποθέσεις μέσω email. Ο πελάτης έχει τη δυνατότητα να ζητήσει το κείμενο της σύμβασης, τους όρους και τις προϋποθέσεις που ισχύουν και θα γίνουν αποδεκτοί από τη στιγμή της σύναψης της σύμβασης δωρεάν μέσω e-mail από την ΕΚ έως έξι μήνες μετά τη λήξη της σύμβασης. Ένα τέλος επεξεργασίας του θα χρεωθεί για παράδοση ένα έτος μετά τη λήξη της σύμβασης.
13. Παραβατικές συμφωνίες
Οι προφορικές συμφωνίες ή συμφωνίες που αποκλίνουν από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις πριν και μετά τη σύναψη της σύμβασης είναι νομικά μη δεσμευτικές και θα αντικατασταθούν από τη γραπτή σύμβαση, εκτός εάν αναφέρεται ρητά στη συγκεκριμένη περίπτωση από τις προφορικές συμφωνίες ότι συνεχίζουν να ισχύουν. Μια γραπτή σύμβαση ή γραπτή επιβεβαίωση από την ΕΚ είναι καθοριστική για το περιεχόμενο αυτών των συμφωνιών.
14. Τελικά εφόδια
Για συμβάσεις με επιχειρηματίες, ο τόπος εκτέλεσης για παράδοση και πληρωμή συμφωνείται να είναι ο τόπος δικαιοδοσίας της καταστατικής έδρας της ΕΚ, με την προϋπόθεση ότι η ΕΚ έχει το δικαίωμα, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, να υποβάλει μήνυση επίσης στον τόπο της επιχείρησης ή στην τόπο ενός υποκαταστήματος του πελάτη. Εάν ο πελάτης δεν έχει γενικό τόπο δικαιοδοσίας στη Γερμανία ή εάν ο πελάτης μετακινήσει τον τόπο κατοικίας του ή τη συνήθη κατοικία του από το έδαφος της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας μετά τη σύναψη της σύμβασης, ο τόπος εγκατάστασης της ΕΚ είναι τον τόπο δικαιοδοσίας. Αυτό ισχύει επίσης εάν η κατοικία ή η συνήθης κατοικία του πελάτη δεν είναι γνωστή κατά τη στιγμή της άσκησης της μήνυσης.
Η γερμανική νομοθεσία ισχύει για τον αποκλεισμό της Σύμβασης Πωλήσεων των Ηνωμένων Εθνών (CISG). Εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά, οι αλλαγές ή προσθήκες στο υποκείμενο συμβόλαιο ή οι γενικοί όροι και προϋποθέσεις πρέπει να γίνουν γραπτώς για να είναι αποτελεσματικές. Επίσης, όσον αφορά την εξάλειψη της απαίτησης γραπτής φόρμας, η απαίτηση γραπτής φόρμας δεν πρέπει να αποκλίνει από τα της σύμβασης.
Εάν μεμονωμένες διατάξεις αυτών των όρων και προϋποθέσεων είναι ή καθίστανται πλήρως ή εν μέρει αναποτελεσματικές, αυτό δεν επηρεάζει την εγκυρότητα των υπόλοιπων όρων.
Κατάσταση: Ιούλιος 2021